ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಶ್ರೀ.ರೆಡ್ಡಿ ಶಂಕರ ಬಾಬು,ಐಡಿಇಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು 9482706284
ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಡಾ.ಲೋಕೇಶ್ ಎಂ.ಎನ್ 9480683473
ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಡಾ.ಬಾಲಸುಂದರ್ 9480688300
ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಡಾ. ನಿರ್ಮಲಾ ಬುಗ್ಗಿ ಎಚ್ಒ(ಎಂಸಿಎಚ್ & ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಡಬ್ಲ್ಯೂ 9480683907


ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ
  • ದೂರವಾಣಿ: 080-22660000
  • ವಿಳಾಸ:
    ಎನ್.ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560002, ಭಾರತ
  • ಇಮೇಲ್: comm@bbmp.gov.in