ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ನಾನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ (ಹೊಸ ನೋಂದಣಿ)
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ನೋಂದಣಿ:


❶ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ bbmp.gov.in ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ
❷ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
❸ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
❹ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ *
❺ ಮುಂದಿನ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
❻ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆಗಳು
1. ಮಾಲೀಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ / ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಕಲು
2. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್

❼ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು:
ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ: ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು (ಆಟಮ್ / ಪಾಯು ಇತ್ಯಾದಿ ...) ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು (ನವೀಕರಣ)
ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ:


❶ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ bbmp.gov.in ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ
❷ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
❸ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ)
❹ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
❺ ಹಿಂದಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ (2015 - 2016) ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
❻ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಾಟ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
❼ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
❽ ಖಚಿತಪಡಿಸು ಎಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ


ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು:
ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ: ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು (ಆಟಮ್ / ಪಾಯು ಇತ್ಯಾದಿ ...) ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.