ಜಾಹೀರಾತು
ಲಾಗಿನ್
ಚಿತಾಗಾರ
ಲಾಗಿನ್
ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜನರೇಟರ್
ಲಾಗಿನ್
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆ
ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ
ಲಾಗಿನ್
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಲಾಗಿನ್
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ
ಲಾಗಿನ್
ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯವ್ಯಯ 2017-18
ಲಾಗಿನ್
ಮರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು
ಲಾಗಿನ್
ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ವರದಿ
ಲಾಗಿನ್
ರೋಡ್ ಕಟಿಂಗ್
(ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ)
ಲಾಗಿನ್
IFMS ಫಾರ್ HRMS/Payroll
ಲಾಗಿನ್
ಜೆಪ್ಟಿಸ್
ಲಾಗಿನ್
ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ
ಲಾಗಿನ್
ಐಎಫ್‌ಎಂಎಸ್ ಪಾವತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ರಸೀದಿ
ಲಾಗಿನ್
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು
ನಿರ್ವಹಣೆ
ಲಾಗಿನ್
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಲಾಗಿನ್
ಲಾಗಿನ್
ಐಎಫ್‌ಎಂಎಸ್ ರಶೀದಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ
ಲಾಗಿನ್
ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರವಾನಗಿ MOH
ಲಾಗಿನ್
ಎನ್.ಯು.ಹೆಚ್. ಎಮ್
ಲಾಗಿನ್
ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯೂ
ಲಾಗಿನ್
ವರ್ಕ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್
ಲಾಗಿನ್
ಪಾಥೋಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಲಾಗಿನ್
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಲಾಗಿನ್
ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆ
ಅನುಮೋದನೆ
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್
ಮಾಹಿತಿ
ಲಾಗಿನ್
ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ
ಲಾಗಿನ್
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ
ನವೀಕರಣ ಪೋರ್ಟಲ್
ಲಾಗಿನ್
ಸಹಾಯ 2
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಾಗಿನ್
ಲಾಗಿನ್
ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ವೀಕ್ಷಣ