ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ

7
ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು
1570 ಟಿಪಿಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
13
ಬಯೋ ಮೆಥನೇಷನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ
65 ಟಿಪಿಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

1
ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಭೂ ಭರ್ತಿ

3000 ಟಿಪಿಡಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
164
ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಸಿ

ವಿಭಾಗ / ವಾರ್ಡ್ ವಾರು