ಶ್ರೀ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ಐಎಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22975550

ಮೇಲ್ ಐಡಿ : comm@bbmp.gov.in

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 22223194